Klauzula informacyjna ogólna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą, pragniemy poinformować, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (Klienta) jest Biuro Rachunkowe Alicja H. Kondracka ul. Wypusty 1, 16-300 Augustów NIP 846 120 05 86, telefon 604 284 666, e-mail
 2. Biuro Rachunkowe Alicja Kondracka będzie/ jest procesorem powierzonych jej danych na podstawie umowy powierzenia danych w przypadku danych osobowych pracowników Klienta lub jego partnerów biznesowych występujących w przekazanej dokumentacji księgowej, podatkowej, kadrowo-płacowej.
 3. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych należy kontaktować się z Administratorem.
 4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  – wykonania i realizacji umowy o świadczenie usług (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)
  – kontaktu zwrotnego ze strony biura po kontakcie z Państwa strony za pomocą formularza kontaktowego (w celu stworzenia umowy lub w innych celach, wyłącznie uzasadnionych Państwa interesem). (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)
  – ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi (podstawa prawna: art.6 ust.1 lit f)
  – wykonania obowiązków prawnych administratora (np. wystawianie i przechowywanie faktur/dokumentów sprzedaży, pozostałych dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji) (podstawa prawna: art.6 ust. 1 lit .c) RODO)
  – realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora, tj. marketingu produktów i usług oraz personalizowania oferty (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
  – tworzenia zestawień analiz i statystyk (na potrzeby wewnętrzne administratora) (podstawa prawna: art.6. ust. 1 lit. f) RODO).

W przypadku korzystania ze strony internetowej biuro-rachunkowe.info.pl jest to również możliwości prowadzenia przez Administratora danych strony internetowej  biuro-rachunkowe.info.pl i wykorzystania na tej stronie plików cookies (tzw. ciasteczek – więcej informacji w Polityce cookies).

 1. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) tak, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje.
 2. Biuro Rachunkowe Alicja H. Kondracka  nie ujawnia danych osobowych innym podmiotom, z wyjątkiem przypadków, gdy jest to konieczne w związku z prowadzoną przez nas działalnością, jak również w sytuacjach wymaganych przez przepisy prawa oraz w celu realizacji Państwa zgłoszeń. Dane mogą być w związku z powyższym udostępniane m. in. następującym kategoriom odbiorców:
  – Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych,
  – organom podatkowym,
  – Poczcie Polskiej.
  – firmom kurierskim,
  – innym organom administracji publicznej zgodnie z przepisami prawa,
  – partnerom (technicznym, informatycznym, statystycznym) Administratora, z którymi zawarto stosowne umowy o powierzeniu danych osobowych – wyłącznie w celach uzasadnionych interesem Administratora.
 3. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą:
  – przez okres obowiązywania umowy, a po jej zakończeniu mogą być przechowywane do upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych , jak również do upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń,
  – do momentu wycofania zgody, w przypadku, gdy udzielono zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych.
 4. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do danych osobowych; sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych lub cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Podanie danych osobowych jest ustawowym warunkiem zawarcia umowy i jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niewykonaniem umowy.

W przypadku, gdy podanie danych osobowych opiera się na dobrowolnej zgodzie osoby udostępniającej swoje dane osobowe lub przepisach prawa, niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora uniemożliwi podjęcie czynności, na którą wyrażana jest zgoda.
Podejmuję wszelkie starania aby zapewnić ochronę Państwa danych osobowych.