Prowadzimy księgi rachunkowe zarówno  osób fizycznych jak i spółek.
W ramach świadczonych usług oferujemy:

  • opracowanie zasad polityki rachunkowości,
  • opracowanie zakładowego planu kont i jego wdrożenie,
  • dokonywanie zapisów w ewidencji syntetycznej i analitycznej wraz z dekretowaniem dokumentów,
  • kontrolowanie dokumentów pod względem księgowym i rachunkowym,
  • ustalanie wysokości miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy,
  • ustalanie wysokości należnego i naliczonego podatku VAT,
  • sporządzanie deklaracji podatkowych oraz przekazywanie ich do urzędów skarbowych,
  • sporządzanie planów amortyzacji, prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
  • sporządzanie zeznań rocznych,
  • zamknięcie roku bilansowego jednostki wraz ze sporządzeniem bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej.